New Page 1
 
 
אוסף הנתונים המוצג כאן מקורו בחוברות הסטטיסטיקה המשפטית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והנהלת בתי המשפט שפורסמו החל ב- 1950. האוסף המובא כאן מכיל סיכומים שנתיים על פעילות בתי המשפט בישראל החל ב- 1975 (לבית המשפט העליון - מ-1965 ! ) ועד סוף 1995. מספרי השופטים והרשמים נלקחו משנתוני הממשלה. סיכום ארצי של תפוקת בתי המשפט מופיע בשנתונים הסטטיסטיים. ראה "השנתון הסטטיסטי לישראל 2000", פרק 21, לוחות 21.2 - 21.6. הסדרות נבנו ע"י פרופ. מיכאל בינסטוק ופרופ. יואל חיטובסקי מהאוניברסיטה העברית.

הסטטיסטיקה מחולקת לפי רמת בית המשפט (שלום, מחוזי ועליון), סוג תיק (פלילי או אזרחי), סוג הענין הנדון (מקרקעין, נזיקין, מעמד אישי וכד') ושלב הפעולה (תיקים שהוגשו, נתבררו, טרם נתבררו). הסווג המשפטי של הענינים הוכן על פי הנחיותיה של ועדה מייעצת לסטטיסטיקה משפטית והוא משמש את מזכירויות בתי המשפט הן בדווחים שהן מוסרות להנהלת בתי המשפט והן לצורך סימול הענינים שנתבררו.

אוסף הסטטיסטיקה המשפטית מורכב מלוחות Excel המציגים 4 טורים לכל סוג ענין:
תיקים שהוגשו
נתבררו
טרם נתבררו
בדיקה חישובית הבודקת תאימות רב-שנתית של הסדרות: טרם נתבררו בתחילת השנה (בסוף השנה הקודמת) + הוגשו = נתבררו + טרם נתבררו בסוף השנה הנקובה

במקרים בהם המשוואה אינה מאוזנת, מופיעה השארית בטור "בדיקה חישובית". כאשר קיימת תאימות (ברוב המקרים) - מקבל המשתנה ערך אפס. הגדרות והסברים נוספים אפשר למצוא בפרסום מס. 1031 של הלמ"ס בנושא: "סטטיסטיקה משפטית 1993" .

 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.