New Page 1
 
 
09-11-2009 קובץ נתונים חדש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
01-12-2008 קובץ נתונים חדש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
06-04-2008 2008 ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research

17-01-2008

קובץ נתונים חדש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

11-11-2007

קבצי נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

13-05-2007

קובץ נתונים חדש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

01-03-2007

2007 ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research

12-12-2006

קובצי נתונים חדשים

04-10-2006

קובץ חדש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , נתונים חדשים ב- FastAnalysis

18-09-2006

קבצי נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , חדשות אחרות

27-07-2006

נתונים חדשים במאגר, קטלוג המאגר, אפילוג

09-07-2006

חדש במאגר הנתונים

12-03-2006

חדש במאגר הנתונים

02-03-2006

2006 ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research

26-12-2005

קבצים חדשים במאגר הנתונים, נתונים חדשים ב- FastAnalysis

30-10-2005

יו"ר חדש למאגר הנתונים, קובץ נתונים חדש

10-08-2005

קבצי נתונים חדשים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

18-07-2005

קבצי נתונים חדשים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

20-03-2005

קורס קיץ 2005 של ICPSR לשיטות מחקר מתקדמות במדעי החברה

10-02-2005

נתוני בחירות

25-01-2005

חדש במאגר הנתונים

08-12-2004

חדש במאגר הנתונים

22-11-2004

קובץ חדש

21-10-2004

נתונים חדשים

07-09-2004

נתונים חדשים

22-06-2004

קובץ חדש

01-06-2004

קבצים חדשים מ-ISSP

19-04-2004

קובץ נתונים חדש; חדש ב-GEOBASE

09-03-2004

תוכנית קיץ של ICPSR לשיטות מחקר מתקדמות במדעי החברה

18-12-2003

חדש ב- FastAnalysis

30-11-2003

סקר הכנסות וסקר הוצאות משקי בית 2002

11-11-2003

הסקר החברתי 2002

02-11-2003

מחקרים רב-לאומיים

01-10-2003

יו"ר חדש למאגר הנתונים

01-09-2003

יום עיון על הסקרים השוטפים של הלמ"ס

01-08-2003

קבצי נתונים חדשים במאגר וב- FastAnalysis
  תאריך עדכון: דצמבר 2009
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.