New Page 1
 
 
בתי משפט השלום - אזרחיים: Magistrates-civil.xls
(ירושלים, תל-אביב, חיפה)
סוגי תיקים שנת התחלה שנת סיום משקל התיק
מקרקעין 1970 1995 תיקים כבדים
ממונות רגיל 1970 1995 תיקים כבדים
ממונות סדר דין מקוצר 1970 1995 תיקים קלים
הכרזת גיל 1970 1995 תיקים קלים
עניינים אחרים (כולל המרצות פתיחה) 1970 1995 תיקים קלים
הליכים נלווים 1970 1995 תיקים קלים
תביעות קטנות 1979 1995 תיקים קלים
בתי משפט השלום - פליליים: Magistrates-criminal.xls
(ירושלים, תל-אביב, חיפה)
סוגי תיקים שנת התחלה שנת סיום משקל התיק
פשעים 1978 1995 תיקים כבדים
עוונות 1970 1995 תיקים כבדים
מס הכנסה 1983 1995 תיקים כבדים
מס ערך מוסף 1983 1995 תיקים כבדים
קובלנות פרטיות 1970 1995 תיקים כבדים
חטאים 1970 1995 תיקים קלים
תאונות דרכים 1970 1995 תיקים כבדים
תאונות דרכים שלא לפי סעיף 304 1980 1995 תיקים כבדים
תאונות דרכים לפי סעיף 304 1980 1995 תיקים כבדים
עבירות תנועה שלא גרמו תאונה 1970 1995 תיקים קלים
בקשות שונות 1970 1995 תיקים קלים
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.