New Page 1
 
 
מבוא
רשימת בתי המשפט
בית המשפט העליון
בתי משפט המחוזיים
בתי משפט השלום
בתי משפט השלום בערים השונות
שופטים ורשמים
 
מקור: הנהלת בתי המשפט ופרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הנתונים התקבלו באדיבות מיכאל בינסטוק ויואל חיטובסקי, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית.
נשמח לקבל הערות והצעות למהדורה ראשונית זו : magar1@vms.huji.ac.il
 
 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.