New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2015 829
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2014 828
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2013 827
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2012 826
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2011 825
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2010 824
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2009 823
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2008 822
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2007 821
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2006 820
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2005 819
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2004 818
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2003 817
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2002 816
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2001 815
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 2000 814
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1999 813
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1998 812
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1997 811
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1996 539
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1995 540
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1994 551
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1993 552
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1992 553
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1991 554
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1990 555
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1989 556
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1988 557
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1987 558
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1986 559
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1985 560
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1984 561
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1983 562
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1982 563
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1981 564
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1980 565
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1979 566
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1978 567
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1977 568
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1976 569
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1975 570
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1974 571
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1973 572
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1972 573
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1971 574
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1970 575
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1969 576
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1968 577
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1967 578
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כח אדם, 1961 584
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקרי כח אדם בשטחים, 1995-1994 581
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקרי כח אדם בשטחים, 1992-1993 582
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקרי כח אדם בשטחים, 1981-1991 583
המוסד לביטוח לאומי קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1994-2006 538
המוסד לביטוח לאומי קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1991-1993 536
המוסד לביטוח לאומי קובץ מקבלי דמי אבטלה, 1989-1991 533
משרד העבודה והרווחה נשים עובדות, 2000 722
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.