New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2011 598
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2010 599
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2009 609
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2008 608
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2007 607
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2006 606
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2005 605
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2004 604
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2003 603
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2002 602
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2001 601
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 2000 600
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1999 519
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1998 518
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1997 517
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1996 516
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1995 515
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1994 514
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1993 513
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1992 512
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1991 511
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1990 510
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1989 509
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1988 508
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1987 507
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1985 505
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1984 506
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1983 504
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1982 503
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1981 502
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1980 501
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1979 500
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1978 499
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1976 497
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1975 496
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1974 495
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1973 494
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1972 493
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1971 492
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות, 1970 491
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקרי הכנסות לשנים 1969 ,1968 ,1967 490
משרד האוצר מודל המס, 1998 487
משרד האוצר מודל המס, 1997 486
משרד האוצר מודל המס, 1996 485
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.