New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר עולים, 2010-2011 520
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר תעסוקת עולים שבאו מברה"מ באוקטובר-דצמבר 1993 - 2 פנלים 522
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר תעסוקת עולים שבאו מברה"מ באוקטובר-דצמבר 1990 - 3 פנלים 527
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1982-1983 343
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1979-1980 340
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1978-1979 339
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1977-1978 338
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1976-1977 337
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1975-1976 336
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1974-1975 335
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1973-1974 334
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1972-1973 333
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1971-1972 332
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1970-1971 331
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קליטת עולים, 1969-1970 330
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.