New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
מפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד האוכלוסין 2008 - קובץ PUF 210
מפקד האוכלוסין והדיור 1995  
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוכלוסיה ומשקי בית - סיכומים ארעיים לנפות, ישובים ותת-רבעים 111
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דירות ומבנים - סיכומים מרישומי הפוקדים לנפות, ישובים ותת-רבעים 112
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד האוכלוסין והדיור 1995 - קובץ גאוגרפי 113
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד האוכלוסין והדיור 1995 שלב א'- קובץ לוחות 114
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד האוכלוסין והדיור 1995 - קובץ דמוגרפי 115
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד האוכלוסין והדיור 1995 שלב ב'- קובץ לוחות 116
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קישור רשומות: מפקד 1983 עם מפקד 1995 (שלב ב') 117
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובץ בין דורי 1983-1995 118
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איפיון ודרוג ישובים וא"ס ע"פ מפקד 1995 119
  מפקד האוכלוסין והדיור 1983  
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלב ב' - (שאלון מורחב) - נתוני פרט 301
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלב א' - לוחות לאזורים סטטיסטיים: מטריצות 311
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים מצרפיים לישובים ולאזורים סטטיסטיים 313
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איפיון ודרוג ישובים וא"ס ע"פ מפקד 1983 315
הרטמן משה, קראוס ורד ומאגר הנתונים מתוך נתוני הלמ"ס פרופילים של מקצועות מתוך מפקדי האוכלוסין 1972, 1983 316
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינדקס חלוקות גאוגרפיות למפקדים 1961, 1972, 1983, 1995 320
  מפקד האוכלוסין והדיור 1972  
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלב א' משקי בית - לוחות 411
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלב ב' - לוחות לאזורים סטטיסטיים 413
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלב ב' - נתוני פרט 420
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלב ב' - נתוני פרט מדגם 2% 421
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד האוכלוסין והדיור 1961 - נתוני פרט 400
מכון ברוקדייל מפקד יוצאי אתיופיה באשדוד, 2002 130
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קבצי פטירות, 1983 - 1992 736
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.