New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
 חינוך
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר מיומנויות בוגרים, 2015-2014 804
מכון היזון בע"מ, קרן אבי חי סקר חניכי ובוגרי מכינות כלליות (סקר הבוגרים) 800
מכון היזון בע"מ, קרן אבי חי סקר חניכי ובוגרי מכינות כלליות (סקר החניכים) 801
משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר תכונות התלמידים בכיתות י"ב, תשמ"ט 744
משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר שירותי חינוך ורווחה בבתי ספר יסודיים, תשמ"ט 749
לוי אריה, משרד החינוך בשיתוף IEA מבחני הישגים במתמטיקה לכיתות ח ו-י, תשמ"א 746
קאהן סורל, כהן נורה, האוניברסיטה העברית השפעת הגיל ושנות הלימוד על התפתחות האינטליגנציה, 1987 747
דר יחזקאל, רש נורה מחקר חטיבות הביניים, תשמ"ו 748
בר-יוסף רבקה, שלח אילנה, האוניברסיטה העברית מחקר הכשרת מבוגרים 770
בר-יוסף רבקה, שלח אילנה, האוניברסיטה העברית מחקר הכשרת מבוגרים במקצועות הנדסאים וטכנאים 771
משרד העבודה והרווחה, הרשות לתכנון כח אדם מעקבי הכשרה מקצועית, אוגדן שנתי1997 769
משרד החינוך והתרבות תוצאות מבחני הסקר 1967-1968 780
אורתר גינה, בשיתוף משרד החינוך והתרבות מילת"א מורחבת, 1975-1976 810
 קבצים 770, 771 נתרמו למאגר ע"י המכון לחקר העבודה והרווחה
 חקלאות
ברקאי חיים, האוניברסיטה העברית מחקר הקיבוצים, 1951-1965 700
ההסתדרות הציונית העולמית, מחלקת ההתישבות המפקד החקלאי - דמוגרפי, תשמ"ה 702
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר החקלאות, 1995 705
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד החקלאות והכפר, תשמ"א, 1981 704
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד החקלאות והכפר, תשל"א, 1971 703
 ישובים
מאגר הנתונים Geobase 990
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הרשויות המקומיות בישראל, 2004 875
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הרשויות המקומיות בישראל, 2003 874
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הרשויות המקומיות בישראל, 2002 873
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הרשויות המקומיות בישראל, 2001 872
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הרשויות המקומיות בישראל, 2000 871
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הרשויות המקומיות בישראל, 1999 870
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובץ הישובים בישראל, 1994, 1998, 2003, 2004 526
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובץ הישובים בישראל, 1983 525
עמירן דוד, מכון ירושלים לחקר ישראל ישובים קהילתיים ביהודה ושומרון, 1983 258
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 2003 528
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 2001 523
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 1999 521
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איפיון ודרוג ישובים וא"ס ע"פ מפקד 1995 119
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איפיון ודרוג הרשויות המקומיות, 1995 524
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איפיון ודרוג ישובים וא"ס ע"פ מפקד 1983 315
 ירושלים
עירית ירושלים קובץ דירות ועסקים בירושליםת, 1984 250
עירית ירושלים, המחלקה לתכנון העיר סקר העוזבים את ירושלים, 1980-1982 252
קמחי ישראל, חושן מאיה, עוזיאלי שרית הגירה מירושלים - מאפייני העוזבים והסיבות להגירה, 1983-1986 253
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הגירה פנימית בישראל - קובץ ירושלים,1972-1983 255
המפקח הארצי על הבחירות תוצאות הבחירות לעירית ירושלים, 2003 611
מכון ירושלים לחקר ישראל תוצאות הבחירות לעירית ירושלים, 1989 613
מכון ירושלים לחקר ישראל תוצאות הבחירות לעירית ירושלים בשנים1978 ,1973 ,1969 612
   קבצים 250, 252, 255 ו-613 התקבלו באמצעות מכון ירושלים לחקר ישראל
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.