New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2015 455
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2014 456
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2013 457
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2012 458
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2011 459
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2010 471
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2009 472
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2008 474
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2007 469
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2006 468
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2005 467
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2004 466
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2003 464
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2002 463
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2001 462
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 2000 461
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 1999 479
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 1998 478
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 1997 477
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 1992-1993 476
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 1986-1987 475
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 1979-1980 473
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 1975-1976 470
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות המשפחה, 1968-1969 465
משרד העבודה והרווחה קובץ שביתות, 1997-2001 595
ההסתדרות הכללית, המכון למחקר חברתי-כלכלי קובץ שביתות, 1965-1992 535
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר חסכון 1963-1965 445
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר חסכון 1957-1958 440
 קבצים 440, 445 התקבלו באמצעות מכון ברוקדייל; קובץ 475 התקבל באמצעות המוסד לבוטוח לאומי
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.