New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
 בריאות ופריון
פרץ אריק, האוניברסיטה העברית סקר פריון 1987-1988 189
פרידלנדר דב והמח' לדמוגרפיה, אוניברסיטה עברית סקר פריון 1974-1975 187
פרידלנדר דב, גולדשיידר קלוין, בשתוף הלמ"ס סקר ילודה 1973-1974 188
מכנס-כספי יפה, אוניברסיטת בר-אילן מחקר בתי חולים לחולי נפש 730
משרד הבריאות רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1993-1994 735
משרד הבריאות רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1990-1992 734
משרד הבריאות רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1987-1988 733
משרד הבריאות רישום התאבדויות ונסיונות התאבדות 1972-1986 731
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר בריאות 2009 741
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות סקר בריאות לאומי 2003/2004 740
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר בריאות 1999/2000 739
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר בריאות 1996/1997 738
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר שימוש בשירותי בריאות, 1993 737
Davies Michael, The Hebrew University The Jerusalem prinatal study, 1964-1976 790
לוי שלומית, גוטמן אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי השימוש בתרופות ובסמים בישראל 751
 דיור, סביבה ותכנון עירוני
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר תנאי דיור, 1991 592
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר תנאי דיור, 1978 591
שפירו שמעון, אוניברסיטת תל-אביב
ופרויקט שיקום השכונות
סקר עמדות הציבור בשכונות שיקום, 1983 750
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.