New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הרגלי נסיעה, 1996/97 379
משרד התחבורה, מכון לתכנון תחבורה בת"א סקר הרגלי נסיעה בנתניה, בחולון ובפתח-תקווה, 1995 398
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הרגלי נסיעה, 1984 390
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 2005 386
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 2004 387
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 2003 388
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 1999-2002 378
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 1998 389
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 1996-1997 399
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 1994-1995 396
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 1987-1993 393
הלמ"ס בשיתוף משטרת ישראל תאונות דרכים עם נפגעים, 1974-1986 391
הלמ"ס בשיתוף מע"צ ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 2006 383
הלמ"ס בשיתוף מע"צ ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1999-2004 382
הלמ"ס בשיתוף מע"צ ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1998 381
הלמ"ס בשיתוף מע"צ ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1987-1997 380
הלמ"ס בשיתוף מע"צ ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1985-1995 397
הלמ"ס בשיתוף מע"צ ספירות תנועה בדרכים בין-עירוניות, 1983-1993 395
הלמ"ס בשיתוף מע"צ נפחי תנועה בקטעי כביש, 1971-1986 392
מע"צ קובץ קטעי כביש וצמתים 394
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.