New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
 קשישים
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר קשישים, 1997 672
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר בני 60 ומעלה במשקי בית, 1985 671
 הקבצים הבאים התקבלו ממכון ברוקדייל בסיוע הג'וינט-ישראל
סיבולסקי אורה, אוניברסיטת תל-אביב רשתות חברתיות התומכות בקשיש 670
שובל יהודית, פליישמן רחל, שמואלי עמיר, מכון ברוקדייל מערך התמיכה האי פורמלית בקשיש - בקעה 675
פליישמן ר., מור ו., פקטור ח., דיוויס מ., מכון ברוקדייל סקר צריכים של קשישי בקעה 680
וייל חנה, מכון ברוקדייל סקר קשישים 685
חביב יעקב, ספילרמן סיימון, מכון ברוקדייל העובד המבוגר ואיכות חיי העבודה בישראל 775
 רווחה ומבנה חברתי
נתקבל באמצעות מכון ברוקדייל קובץ נתמכים של משרד הסעד לשנים 1971-1972, 1974-1978 710
שלח אילנה, האוניברסיטה העברית יחסי משפחה ודרכי ניהול משק בית בטיפוסים שונים של משפחות בישראל 772
 עיסוקים
יעיש מאיר, אוניברסיטת חיפה אינדקס Goldthorpe לקטגוריות תעסוקתיות בישראל 719
הרטמן משה, קראוס ורד ומאגר הנתונים מתוך נתוני הלמ"ס פרופילים של מקצועות מתוך מפקדי האוכלוסין 1972, 1983 316
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר אקדמאים, 1974 530
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר אקדמאים ובעלי השכלה על תיכונית, 1984 532
מטרס יהודה, מכון ברוקדייל תולדות חיים של גברים יהודיים - שנתון 1954 690
מטרס יהודה, Featherman David, מכון ברוקדייל תולדות חיים של נשים יהודיות - שנתון 1954 692
נבו-אינגבר יהודית, בן דוד יוסף, האוניברסיטה העברית סגל אקדמי בישראל - גברים, 1976 715
נבו-אינגבר יהודית סגל אקדמי במדעים וטכנולוגיה, 1984 716
קראוס ורד בשיתוף מכון ברוקדייל מחקר לבנית מדד לסטטוס מקצועי 720
משרד העבודה והרווחה נשים עובדות, 2000 722
מטרס יהודה, שטייר חיה, רייכמן רבקה סקר מוביליות חברתית, 2001 549
קראוס ורד ותורן נינה סקר ניידות בתעסוקה, 1991/92 590
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר ניידות בתעסוקה ובטוח פנסיוני, 1980 589
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר ניידות בתעסוקה, 1974 550
 תפוצות ישראל
ברקאי אברהם קהילות יהודיות בגרמניה, 1840-1928 840
CJF - Council of Jewish Federations סקר יהודי צפון אמריקה, NJPS 1990 841
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.