New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
 סדר ציבורי ועבריינות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר נפגעי עבריינות, 2001 760
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר נפגעי עבריינות, 1990 752
הנהלת בתי המשפט סטטיסטיקה משפטית, 1975-1995 753
המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2002 759
המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2001 758
המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 2000 757
המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 1999 756
המשרד לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל, 1998 755
 עמדות הצבור והתנהגות חברתית
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר מעקב ארוך-טווח, 2016 805
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר מעקב ארוך-טווח, 2014-2015 799
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר מעקב ארוך-טווח, 2013 797
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר מעקב ארוך-טווח, 2012 794
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2016 806
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2015 803
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2014 798
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2013 795
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2012 793
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2011 792
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2010 791
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2009 788
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2008 787
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2007 786
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2006 785
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2005 784
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2004 783
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2003 782
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר החברתי, 2002 781
שוורץ שלום, האוניברסיטה העברית סקר ערכים בין-לאומי 1998-2005, (SVS) 789
שוורץ שלום, האוניברסיטה העברית Value Tradeoffs Propel and Inhibit Behavior 802
המרכז לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון סקר פילנטרופיה, 1998 774
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר תיקצוב זמן, 1991/92 531
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הרגלי קריאה, בילוי וספורט, 1998/99 537
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הרגלי קריאה, בילוי וספורט, 1987 534
אנוש נואה, לסלאו אברהם, שחם יוסף, האונ' העברית מודל הערכה של איכות חיים-מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים 773
לוי שלומית, גוטמן אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי סקר עמדות נוער, 1973, 1975 777
מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, קרן אבי חי התנהגות דתית יהודית בישראל, 2009 776
מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, קרן אבי חי התנהגות דתית יהודית בישראל, 2000 779
לוי שלומית, לוינסון חנה וכץ אליהו, מכון ישראל למחקר חברתי שימושי התנהגות דתית יהודית בישראל, 1991 778
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.