New Page 1
 
 
הקטלוג הראשי של מאגר הנתונים - באנגלית - נמצא במערכת NESSTAR והגישה אליו אפשרית מהתפריט הראשי
[Catalog Search]
או: .http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/ רשימה עברית של שמות הקבצים עם מראי מקום לקטלוג הראשי, מובאת בדפים אלה. הקבצים ממוינים על פי סווג נושאי ראשי המקובל בספריות ובמאגרי נתונים בעולם ונוספו לו כאן נושאים "ישראלים" כמו "ירושלים" ו"עליה וקליטה".
 
בחירות סדר ציבורי ועבריינות
בריאות ופריון סדרות מקרו-כלכליות
דיור, סביבה ותכנון עירוני עבודה ואבטלה
דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין עיסוקים
הכנסות ושכר עליה וקליטה
התנהגות כלכלית עמדות הצבור והתנהגות חברתית
חינוך קשישים
חקלאות רווחה ומבנה חברתי
ירושלים תחבורה
ישובים תפוצות ישראל
מחקרים רב-לאומים (ISSP, CRANET)
 
המפקח הארצי על הבחירות  תוצאות הבחירות לכנסת ה-2009, 18 625
המפקח הארצי על הבחירות  תוצאות הבחירות לכנסת ה-2006, 17 624
המפקח הארצי על הבחירות  תוצאות הבחירות לכנסת ה-2003, 16 623
המפקח הארצי על הבחירות  תוצאות הבחירות לראש הממשלה, 2001 622
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  תוצאות הבחירות לכנסת ה-15, 1999 621
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  תוצאות הבחירות לכנסת ה-14, 1996 619
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  תוצאות הבחירות לכנסת ה-13, 1992 618
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  תוצאות הבחירות לכנסת ה-12, 1988 615
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  תוצאות הבחירות לכנסת ה-11, 1984 630
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  תוצאות הבחירות לכנסת ה-10, 1981 620
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תוצאות הבחירות לכנסת ה-9, 1977 610
קובץ משולב תוצאות הבחירות לכנסת מ-1977 עד 1992 - גושי מפלגות 666
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות :1993 ירושלים,תל-אביב, חיפה 614
אריאן אשר ושמיר מיכל סקר בחירות, 2009 649
אריאן אשר ושמיר מיכל סקר בחירות, 2006 648
אריאן אשר ושמיר מיכל סקר בחירות, 2003 646
אריאן אשר ושמיר מיכל סקר בחירות, 2001 645
אריאן אשר ושמיר מיכל סקר בחירות, 1999 644
אברהם דיסקין, אוניברסיטה עברית סקר בחירות, 1999 647
אריאן אשר ושמיר מיכל סקר בחירות, 1996 643
אריאן אשר ושמיר מיכל סקר בחירות, 1992 642
אריאן אשר ושמיר מיכל סקר בחירות, 1988 641
אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב סקר בחירות, 1984 640
אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב סקר בחירות, 1981 634
אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב סקר בחירות, 1977 633
אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב סקר בחירות, 1973 632
אריאן אשר, אוניברסיטת תל-אביב סקר בחירות, 1969 631
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.