New Page 1
 

בקשה לקבלת קובץ נתונים

 
א. פרטי המבקש:
 
שם ותואר:
מוסד:
מחלקה:
מעמד:
סוג השימוש:
נושא המחקר:
לתלמידי ב.א.- שם הקורס והמורה:
לתלמידי מוסמך ומחקר - שם המנחה:
דואר אלקטרוני:
מס' טלפון:
 
ב. פרטי הבקשה:
 
שם הקובץ:
מספר הקובץ במאגר:
תת-אוכלוסיה / מדגם:
הערות:
 
      אני מתחייב לקיים את ההוראות ותנאי השימוש האלה      
 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.