New Page 1
 
 
בתי משפט המחוזיים - אזרחיים: District-civil.xls
(ירושלים, תל-אביב, חיפה , נצרת, באר שבע)
סוגי תיקים שנת התחלה שנת סיום משקל התיק
ערעור מס הכנסה 1975 1995 תיקים כבדים
ערעורים אזרחיים (דן יחיד) 1975 1995 תיקים קלים
ערעורים אזרחיים (הרכב) 1975 1995 תיקים כבדים
ערערים שונים 1975 1995 תיקים כבדים
מקרקעין 1975 1995 תיקים כבדים
ממונות רגיל 1975 1995 תיקים כבדים
ממונות סדר דין מקוצר 1975 1995 תיקים קלים
נזיקין 1975 1995 תיקים כבדים
בוררות 1975 1995 תיקים כבדים
ירושה 1975 1995 תיקים קלים
מעמד אישי 1975 1995 תיקים קלים
אימוץ 1975 1995 תיקים כבדים
אחרים (כולל המרצות פתיחה) 1975 1995 תיקים קלים
הליכים נלווים 1975 1995 תיקים קלים
פשיטת רגל + שותפות + שעבודים 1992 1995 תיקים כבדים
בתי משפט המחוזיים - פליליים: District-criminal.xls
(ירושלים, תל-אביב, חיפה , נצרת, באר שבע)
סוגי תיקים שנת התחלה שנת סיום משקל התיק
ערעור פלילי 1975 1995 תיקים כבדים
תיקים פליליים (דן יחיד) 1975 1995 תיקים קלים
תיקים פליליים (הרכב) 1975 1995 תיקים כבדים
בקשות שונות 1975 1995 תיקים קלים
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.