New Page 1
 
 
נתונים הנאספים ע"י רשויות ממשלתיות במסגרת פעילותן השוטפת או ע"י מכוני מחקר אקדמיים במחקרי שדה - אינם נשמרים לאחר שהסתיים השימוש שלשמו נאספו. בעידן של שינויים תכופים בטכנולוגיות המיחשוב, אם לא נעשית פעולה מיוחדת לשימור קבצי המחשב והתיעוד הנילווה אליהם - צפוי אובדן הנתונים בתוך שנים ספורות. יש בכך בזבוז רב של משאבים שהושקעו באיסוף הנתונים ולעיתים גם אובדן נתונים בעלי ערך היסטורי. לדוגמא: SPSS system files משנות ה-80, קבצי LOTUS , קבצים בפורמט EBCDIC , וסרטים מגנטיים, כל אלה אינם זמינים עוד לשימוש. המאגר קולט קובצי נתונים אנונימיים שיש בהם שימוש פוטנציאלי למחקר או להוראה במדעי החברה ומכין אותם לשימוש ושימור על פי סטנדרטים בינלאומיים. הכנה זו כוללת מחיקה של פרטים מזהים למען שמירת הסודיות הסטטיסטית.

במסירת קובץ נתונים למאגר מבטיח לעצמו המפקיד:

שימור הקובץ לשנים רבות
בדיקת הנתונים וקליטתם המסודרת בספרית המאגר
שפור תיעוד ותאור הקובץ בקטלוג ממוחשב
פרסום המחקר ופרסום שמו של מפקיד הנתונים

כמו כן יכול התורם לפקח על השימוש בקובץ שמסר באמצעות רמת הזמינות שלו:
דרגה 1 : הקובץ נתרם לשימוש חופשי
דרגה 2 : הקובץ נתרם לשימוש חופשי והתורם מקבל דיווח על כל שימוש בו
דרגה 3 : השימוש בקובץ מותנה באישור תורם הנתונים
דרגה 4 : הקובץ מופקד במאגר למשמרת וישוחרר למשתמשים במועד מאוחר יותר

עלות הקליטה של קובץ נתונים היא פונקציה של מערך המחקר, מורכבות הקובץ (ריבוי יחידות חקירה והיאררכיה ביניהן) , מספר המשתנים ואיכות התיעוד. קבצי נתונים "חמים" נקלטים במאגר ללא מימון חיצוני. לגבי קבצים אחרים, רצוי לטפל בגיוס תקציב בשלב הכנת הצעת המחקר. נשמח לסייע לך בתימחור והכנת הסעיפים התקציביים הרלבנטיים.

 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.