New Page 1
 

בקשה לקבלת קובץ MUC של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 
א. פרטי המבקש:
 
מס' זהות:
שם, תואר:
מוסד:
מחלקה:
מעמד:
סוג השימוש:
נושא המחקר:
דואר אלקטרוני:
מס' טלפון:
 
ב. פרטי הבקשה:
 
מספר הקובץ במאגר:
שם הקובץ:
תת-אוכלוסיה / מדגם:
עוזר/ת מחקר:
(כולל מס' זהות)
הערות:
 
 
 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים - 91905 טל. 02-5883008 פקס 02-5883004 · © כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית ירושלים.